: سازمان

برگزاری جلسه شورای هماهنگی استان

برگزاری جلسه شورای هماهنگی استان

جلسه شورای هماهنگی استان مورخ 18 آذر با حضور دکتر ذوالفقاری ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و دکتر کریمی معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفری...

1398-9-20