شرح نشان سازمان

آرم (نشان یا لوگوی) سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
LG-1416307654_7a337e4a88302f76bbf458492fa45267.jpg
 

نشان سازمان

آرم (نشان یا لوگوی) سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

شرح نشانه (آرم) سازمان
الف: کتاب و قلم: نماد علم و دانش است. کلیه نمادهای به کار رفته در نشانه متکی بر کتاب و علم و دانش هستند و قلم در بالای شاخص گندم نیز این معنا را تایید می کند که در واقع نیروی انسانی متخصص اساس توسعه و بالندگی می باشد.
ب: فرم مرکزی طرح یک قطره آب است که نشان از محوری بودن نقش آب در کشاورزی دارد به ویژه در کشور ما که در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است.
ج: شاخه گندم و فرم کلی درخت: نماد کلی بخش کشاورزی و تولیدات مربوط به این بخش می باشد.
د: دست ها: اشاره به نقش حمایتی سازمان در توسعه بخش کشاورزی است که از طریق حمایت از مهندسین کشاورزی و کسانی که از خدمات آنها استفاده می نماید اقدام می شود.
ه: چرخ دنده ها: نماد فنآوری، مهندسی و فعالیت های صنعتی به عنوان مکمل بخش کشاورزی آمده است.
و: شاخه زیتون: نشانه درخت مقدس زیتون که در این نشانه نماد منابع طبیعی است که بستر توسعه پایدار در همه زیر بخش ها می باشد.
ز: توازن در دو نیمه طرح: بیانگر نقش تعادل و نظم در مجموعه عوامل موثر در توسعه پایدار و توفیق سازمان می باشد.
8296
23 تیر 1394 - 0:00