تشکیل کارگروه ساماندهی توسعه واحدهای زیر بخش دام، طیور و آبزیان برای اولین در کشور

1398-10-17
تشکیل کارگروه ساماندهی توسعه واحدهای زیر بخش دام، طیور و آبزیان برای اولین در کشور

تشکیل کارگروه ساماندهی توسعه واحدهای زیر بخش دام، طیور و آبزیان برای اولین در کشور با هدف:
۱. تعیین شاخص های فنی طراحی و ساخت و تجهیز واحدهای دامپروری
۲. تعیین و پیشنهاد سرفصل های ناظرین فنی ساخت و تجهیز واحدهای دامپروری در جهت ارتقاء و آموزش ناظرین
۳. تعیین سطح و بررسی فنی طرح های دامپروری در جهت ساماندهی ارجاعات

3300
17 دی 1398 - 0:00