ششمین همایش ملی مدیریت جهادی

1398-07-24
ششمین همایش ملی مدیریت جهادی

ششمین همایش ملی مدیریت جهادی
26 آذرماه 1398 ساعت 17 الی 22 مرکز همایشهای بین المللی صداوسیما

103
24 مهر 1398 - 0:00