جلسه فنی مشترک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با شرکت شهرک های کشاورزی و هیئت امنای شهرک گلخانه ای حصارگلی

1398-08-11
جلسه فنی مشترک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با شرکت شهرک های کشاورزی و هیئت امنای شهرک گلخانه ای حصارگلی

جلسه فنی مشترک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با شرکت شهرک های کشاورزی و هیئت امنای شهرک گلخانه ای حصارگلی
.........
مصوبات:
۱. اجرای قراداد مشترک شرکت شهرکها و سازمان نظام مهندسی در خصوص اعزام ناظرین ساخت واحدهای گلخانه ای به شهرک
۲. تهیه شناسنامه پروژه برای ۵۴ قطعه در شهرک حصارگلی توسط سازمان نظام مهندسی
۳. برگزاری دوره های آموزشی فصلی برای سرمایه گذاران شهرک در حوزه ساخت و تجهیز گلخانه و بهره برداری از آن

63
11 آبان 1398 - 0:00