اهداف،وظایف،ارکان

ارکان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

ماده 3- اهداف  و وظایف سازمان عبارتند از :

1- تلاش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

2- تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه ای در کلیه امور کشاورزی.

3- تلاش در جهت ارتقای سطح دانش، گسترش فنّآوری جدید در کشاورزی و رشته های مرتبط.

4- تلاش در جهت حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدید شونده ( آب و خاک، دام وطیور ، آبزیان، جنگل و مرتع ) به منظور دستیابی به توسعه پایدار.

5- تلاش در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی

6- حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسین کشاورزی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.

7- نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفه ای اعضای سازمان.

8- حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از خدمات حرفه ای مهندسین کشاورزی بهره مند می شوند .

9- تلاش در جهت ایجاد انسجام، هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر بین شاغلین در امور کشاورزی با دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی.

10- تلاش در جهت حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور کشاورزی.

11- حمایت از تشکل های صنفی و تولیدی بخش .

12- تلاش در جهت ساماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی .

13- کمک به صدور خدمات کشاورزی به خارج از کشور.

‌ماده 5 - ارکان سازمان عبارتند از :
1- شورای مرکزی
2- شورای استانی - شعبه استان
3- شورا و شعبه شهرستانی
4- مجامع عمومی
5- هیأت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای
‌شوراهای استانی با تصویب شورای مرکزی می‌توانند برای ایجاد شعبه در شهرستان‌ها،
بخشی از وظایف خود را تفویض نمایند.

‌ماده 6 - شورای مرکزی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری سازمان متشکل از پانزده
نفر اعضای انتخابی و انتصابی به شرح زیر است :
1- دو نفر نماینده وزارت جهاد کشاورزی با معرفی وزیر جهاد کشاورزی.
2- یک نفر با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از اعضای هیأت علمی دانشکده‌های
کشاورزی به عنوان نماینده ایشان.
3- یک نفر متخصص آبیاری با معرفی وزیر نیرو به عنوان نماینده ایشان.
4- یک نفر متخصص کشاورزی با معرفی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده
ایشان.
5- ده نفر از متخصصین کشاورزی صاحب نظر در رشته‌های مختلف علوم کشاورزی و منابع
طبیعی به انتخاب اکثریت آرای مجمع نمایندگان شوراهای‌استانی به عنوان اعضای اصلی و
چهار نفر به عنوان اعضای علی‌البدل.
‌تبصره 1 - شورای مرکزی برای اولین بار از نمایندگان بندهای (1) تا (4) همین ماده
و نمایندگان انتخابی شورای استان‌ها (‌هر استان دو نماینده) در‌تهران تشکیل می‌شود
تا نسبت به انجام بند (5) ظرف مدت شش ماه اقدام کند.
‌تبصره 2 - معرفی اعضای انتصابی باید ظرف مدت دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون
صورت بگیرد.
‌تبصره 3 - شورای مرکزی در اولین جلسه خود نسبت به انتخاب رئیس و نواب رئیس و دبیر
شورا اقدام می‌نماید.
‌تبصره 4 - دوره فعالیت شورای مرکزی چهار سال است و انتخاب مجدد اعضا برای
دوره‌های بعدی مجاز است.

‌ماده 7 - شورای استانی متشکل از (11) نفر اعضای انتخابی و انتصابی به شرح زیر
است:
1- دو نفر نماینده از سازمان جهاد کشاورزی استان با معرفی رئیس سازمان جهاد
کشاورزی استان.
2- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان یا نماینده تام‌الاختیار ایشان.
3- یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی یا منابع طبیعی مرکز استان وابسته
به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پیشنهاد وزیر علوم،‌تحقیقات و فناوری.
4- هفت نفر از متخصصین رشته‌های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی به انتخاب اکثریت
آرای مجمع عمومی استان به عنوان عضو اصلی و دو نفر به‌عنوان عضو علی‌البدل.
‌تبصره 1 - شورای استان برای اولین بار متشکل از رؤسا یا نمایندگان سازمان‌های
بندهای (1) تا (3) همین ماده در مرکز همان استان تشکیل خواهد شد‌تا نسبت به نحوه
برگزاری و اجرای بند (4) همین ماده حداکثر ظرف مدت چهار ماه اقدام کند.
‌تبصره 2 - شورای استان حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از انتخاب، یک نفر را به عنوان
رئیس شورای استان، یک نفر را برای نایب رئیس شورای‌استان، یک نفر را برای
خزانه‌داری و یک نفر را جهت دبیری شورا از بین خود انتخاب می‌کند.
‌تبصره 3 - وزیر جهاد کشاورزی با پیشنهاد شورای استان حکم رئیس شورای استان را
صادر می‌کند.
‌تبصره 4 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است جهت راه‌اندازی سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی حداکثر بعد از سه ماه از تصویب‌این قانون نسبت به تشکیل
اولین جلسه شورای استان از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها اقدام نماید.
‌تبصره 5 - مجمع عمومی استان از تجمع حداقل سی نفر عضو تشکیل می‌شود.

‌ماده 8 - مجمع عمومی استان از اجتماع اعضای آن تشکیل می‌شود و کلیه اشخاص حقیقی
که طبق ضوابط مصوب به عضویت سازمان پذیرفته‌می‌شوند، با شرایط مساوی عضویت مجمع
عمومی را دارا بوده و در جلسات دارای حق رأی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌باشند.
‌تبصره - جلسات مجمع با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه
با اکثریت عده حاضر معتبر می‌باشد.

‌ماده 9 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده به قرار زیر است:
1- انتخاب اعضای شورای استان یا بازرسان با رعایت بند (4) ماده (7) این قانون.
2- استماع گزارش شورای استان و اعلام نظر نسبت به آن و رسیدگی به مسائل مطرح شده.
3- تصویب سیاست‌ها و خط مشی‌های شورای استان.
4- تعیین مؤسسه حسابرسی برای رسیدگی به حساب‌ها، ترازنامه‌ها و بیلان عملکرد
سالانه سازمان.
5- پیشنهاد هر گونه تغییر و اصلاح در آیین نامه سازمان به شورای مرکزی.
6- بررسی و تصویب ترازنامه سالانه و برنامه و بودجه و طرحهای سالانه سازمان استان.
7- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط
به سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.

‌ماده 10 - جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار و فوق‌العاده به تعداد
دفعاتی که توسط مجمع یا به درخواست حداقل یک پنجم‌اعضای مجمع یا به درخواست شورای
مرکزی در صورت ضرورت تشکیل می‌شود.

‌ماده 11 - نامزدهای عضویت در شورای مرکزی و شوراهای استانی سازمان باید دارای
شرایط زیر باشند :
1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران.
2- نداشتن محکومیت مؤثر کیفری و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی.
3- نداشتن سوء شهرت اجتماعی و شغلی.

‌ماده 12 - رئیس سازمان که مسؤولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی را به نمایندگی
سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی بر عهده دارد از بین سه‌نفر از اعضای شورای
مرکزی که بیشترین رأی را کسب کنند توسط وزیر جهاد کشاورزی برای صدور حکم به رئیس
جمهور معرفی می‌شود.

‌ماده 13 - تشکیل اولین شورای مرکزی حداکثر سه ماه پس از تشکیل شوراهای استانی
توسط وزارت جهاد کشاورزی از طریق تشکیل مجمع‌عمومی نمایندگان شوراهای استانی
انتخابات عمومی برای انتخاب اعضای اولین شورای مرکزی صورت می‌گیرد.

8213
23 تیر 1394 - 0:00