مرکز خدمات عنوان تابلوی مهندسان کشاورزی دارای پروانه می باشد

1398-11-02
مرکز خدمات عنوان تابلوی مهندسان کشاورزی دارای پروانه می باشد

هر عضو دارای پروانه اشتغال می تواند پس از دریافت مجوز، از عنوان مرکز خدمات استفاده نموده و حداقل در یک زمینه و در صورت داشتن شرایط و صلاحیت، در چندین زمینه فعالیت نماید / تابلوی مراکز خدمات اعضای حقیقی و حقوقی یکسان و متحدالشکل می باشد.

1118
2 بهمن 1398 - 0:00