معرفی پرسنل سازمان

معرفی پرسنل سازمان
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
جناب آقای علیرضا بزرگی رییس سازمان 88736002
سرکار خانم نادری   معاون آموزشی و فنی سازمان 88529465 
جناب آقای رسول کریمی معاون برنامه ریزی و کار آفرینی سازمان 88515715
جناب آقای عظیم رهایی مدیر نظارت و بازرسی امور هماهنگی شهرستانها  88736723
جناب آقای شهرام اله یارزاده مدیر صندوق، تعاون و رفاه سازمان 88529480
سرکار خانم سارانی    مدیر حوزه ریاست   88736002 
جناب آقای محمد یوسفی  سرپرست روابط عمومی  88529279 
سرکار خانم ابراهیم زاده سرپرست حوزه صدور پروانه ها و مجوزهای سازمان 88529277
سرکار خانم اسماعیلی مقدم کارشناس حوزه رتبه بندی و پروانه اشتغال سازمان 88529278
سرکار خانم صفاریان کارشناس حوزه آموزشی و فنی سازمان 88535580
سرکار خانم لطفی و سرکار خانم نعمتی کارشناس حوزه برنامه ریزی و کار آفرینی سازمان 88515584
جناب آقای محمد شوقی و سرکار خانم جمالی کارشناس حوزه صدور پروانه ها و مجوزهای سازمان 88529281
سرکار خانم زنده نوش مدیر اداری مالی 88736002
سرکار خانم ها علیشاهی و سرکار خانم طاهری کارشناس حوزه امور اداری و مالی 88736002
سرکار خانم حمزه لو کارشناس حوزه ثبت نام و تمدید عضویت سازمان 88529468
سرکار خانم نظری کارشناس حوزه صندوق، تعاون و رفاه سازمان  88730302
سرکار خانم قلی زاده کارشناس حوزه صندوق، تعاون و رفاه سازمان 88529481
     
     
     


7372
30 فروردین 1395 - 0:00