معرفی پرسنل سازمان

معرفی پرسنل سازمان
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
علیرضا بزرگی رییس سازمان 88736002
کیانوش کلهر معاون برنامه ریزی و کارآفرینی سازمان 88736002
سرکار خانم نادری معاون آموزشی و فناوری سازمان 88529465
فریبزر شهباززاده معاون طرح، برنامه و پشتیبانی سازمان 88515715
عظیم رهایی  مدیر نظارت و بازرسی امور هماهنگی شهرستانها   88736723  
 علی کاغذلو مدیر صدور مجوزها و پروانه های سازمان  88529277 
محسن ابوذر  مدیر روابط عمومی سازمان  88529279 
 شهرام اله یارزاده مدیر صندوق، تعاون و رفاه سازمان  88529280 
سرکار خانم سارانی  مدیر حوزه ریاست  88736002 
سرکار خانم اسماعیلی کارشناس حوزه رتبه بندی و پروانه اشتغال سازمان 88529278
سرکار خانم ابراهیم زاده کارشناس حوزه صدور پروانه ها و مجوزهای سازمان 88529281
محمد شوقی بدر کارشناس حوزه صدور پروانه ها و مجوزهای سازمان 88529281
سرکار خانم صفاریان کارشناس حوزه آموزشی و فناوری سازمان 88535580
سرکار خانم لطفی کارشناس حوزه طرح، برنامه و پشتیبانی سازمان 88515584
مصطفی خادمی  کارشناس حوزه ثبت نام و تمدید عضویت سازمان 88529468
سرکار خانم حمزه لو کارشناس حوزه ثبت نام و تمدید عضویت سازمان 88535580
سرکار خانم علیشاهی کارشناس حوزه ثبت نام و تمدید عضویت سازمان 88730302
سرکار خانم نظری کارشناس حوزه برنامه ریزی و کار آفرینی سازمان 88535578
سرکار خانم ها ضیایی و قلی زاده کارشناس حوزه امور اداری و مالی 88515584
محمد یوسفی کارشناس حوزه صندوق، تعاون و رفاه سازمان 88529481


1913
30 فروردین 1395 - 0:00