معرفی پرسنل سازمان

معرفی پرسنل سازمان
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
سرکار خانم یحیی زاده رییس سازمان 88738707
سرکار خانم نادری   معاون آموزشی و فنی سازمان 88529465 
جناب آقای حامد رضا پرتوئی سر پرست معاونت برنامه ریزی و کار آفرینی سازمان 88515715
جناب آقای عظیم رهایی مدیر نظارت و بازرسی امور هماهنگی شهرستانها  88736723
جناب آقای شهرام اله یارزاده مدیر مالی و اداری 88529480
سرکار خانم سارانی    مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی  88738707
جناب آقای محمد یوسفی  کارشناس روابط عمومی  88529279 
سرکار خانم ابراهیم زاده  کارشناس صدور پروانه ها و مجوزهای سازمان (دام و طیور) 88529277
سرکار خانم اسماعیلی مقدم کارشناس حوزه رتبه بندی و پروانه اشتغال سازمان 88529278
سرکار خانم صفاریان سرکار خانم اسماعیلی کارشناس حوزه آموزشی و فنی سازمان 88535580
 سرکار خانم نعمتی جناب آقای تهوور کارشناس حوزه برنامه ریزی و کار آفرینی سازمان 88515584
جناب آقای محمد شوقی  کارشناس حوزه صدور پروانه ها و مجوزهای سازمان(گلخانه و قارچ) 88529281
سرکار خانم جمالی  کارشناس صدور پروانه ها و مجوزهای سازمان (شیلات و گیاهپزشکی) 88529277
سرکارخانم قلی زاده سرکار خانم طاهری کارشناس حوزه امور اداری و مالی 88736002
سرکار خانم حمزه لو کارشناس حوزه ثبت نام و تمدید عضویت سازمان 88529468
سرکار خانم نظری سرکارخانم علیشاهی کارشناس آموزش 88535580
سرکار خانم شایسته کارشناس بیمه و صندوق تعاون و رفاه 88730302
سرکار خانم لطفی کارشناس حوزه برنامه ریزی و کار آفرینی سازمان   88535578
سرکار خانم شریفی کارشناس حوزه برنامه ریزی و کار آفرینی سازمان  88736722

سرکار خانم خانپور سرکار خانم محمدی سرکار خانم افسری

کارشناس حوزه برنامه ریزی و کار آفرینی سازمان    88736722 


13159
30 فروردین 1395 - 0:00