معرفی پرسنل سازمان

معرفی پرسنل سازمان
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
جناب آقای مرتضی کوچک زاده ریاست 88738707
جناب آقای کیانوش کلهری قائم مقام ومعاونت مالی اداری 88736723
سرکار خانم نادری معاونت آموزشی و فنی 88529465
سرکار خانم سارانی    مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی  88738707
جناب آقای محمد یوسفی  کارشناس روابط عمومی  88529279 
سرکار خانم ابراهیم زاده  کارشناس صدور پروانه ها و مجوزهای (دام و طیور) 88529277
سرکار خانم نظری سرکار خانم اسماعیلی مقدم کارشناس حوزه رتبه بندی و پروانه اشتغال 88529468
سرکار خانم صفاریان سرکار خانم اسماعیلی کارشناس حوزه آموزشی و فنی 88535580
سرکار خانم خانپور کارشناس حوزه برنامه ریزی و کار آفرینی 88515584
جناب آقای محمد شوقی  کارشناس حوزه صدور پروانه ها و مجوزهای (شیلات و گیاهپزشکی) 88529281
سرکار خانم جمالی  کارشناس صدور پروانه ها و مجوزهای (گلخانه و قارچ) 88529277
سرکارخانم قلی زاده سرکار خانم طاهری کارشناس حوزه امور اداری و مالی 88736002
سرکار خانم حمزه لو کارشناس حوزه ثبت نام و تمدید عضویت 88535579
 سرکارخانم علیشاهی کارشناس حوزه ثبت نام و تمدید عضویت 88529480
سرکار خانم شایسته کارشناس بیمه و صندوق تعاون و رفاه 88529481
سرکار خانم لطفی و سرکار خانم نعمتی کارشناس حوزه برنامه ریزی و کار آفرینی   88736722
سرکار خانم شریفی کارشناس بیمه و صندوق تعاون و رفاه 86122351

سرکار خانم محمدی سرکار خانم افسری

کارشناس حوزه برنامه ریزی و کار آفرینی   88736722 


14540
30 فروردین 1395 - 0:00