معرفی پرسنل سازمان

معرفی پرسنل سازمان
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
جناب آقای علیرضا بزرگی رییس سازمان 88736002
سرکار خانم نادری   معاون آموزشی و فنی سازمان 88529465 
جناب آقای رسول کریمی معاون برنامه ریزی و کار آفرینی سازمان 88515715
جناب آقای عظیم رهایی مدیر نظارت و بازرسی امور هماهنگی شهرستانها  88736723
جناب آقای شهرام اله یارزاده مدیر مالی و اداری 88529480
سرکار خانم سارانی    مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی  88736002 
جناب آقای محمد یوسفی  کارشناس روابط عمومی  88529279 
سرکار خانم ابراهیم زاده  کارشناس صدور پروانه ها و مجوزهای سازمان (دام و طیور) 88529277
سرکار خانم اسماعیلی مقدم کارشناس حوزه رتبه بندی و پروانه اشتغال سازمان 88529278
سرکاران خانم صفاریان و اسماعیلی کارشناس حوزه آموزشی و فنی سازمان 88535580
 سرکار خانم نعمتی و جناب آقای تهوور کارشناس حوزه برنامه ریزی و کار آفرینی سازمان 88515584
جناب آقای محمد شوقی  کارشناس حوزه صدور پروانه ها و مجوزهای سازمان(گاخانه و قارچ) 88529281
سرکار خانم جمالی  کارشناس صدور پروانه ها و مجوزهای سازمان (شیلات و گیاهپزشکی) 88529277
سرکاران خانم قلی زاده و طاهری کارشناس حوزه امور اداری و مالی 88736002
سرکار خانم حمزه لو کارشناس حوزه ثبت نام و تمدید عضویت سازمان 88529468
سرکاران خانم نظری و علیشاهی کارشناس آموزش 88535580
سرکار خانم شایسته کارشناس بیمه و صندوق تعاون و رفاه 88730302
     
     
     


9427
30 فروردین 1395 - 0:00