معرفی پرسنل سازمان

معرفی پرسنل سازمان
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
علیرضا بزرگی رییس سازمان 88736002
     
سرکار خانم نادری معاون آموزشی و فناوری سازمان 88529465
فریبرز شهباززاده معاون طرح، برنامه و پشتیبانی سازمان 88515715
عظیم رهایی  مدیر نظارت و بازرسی امور هماهنگی شهرستانها   88736723  
     
     
 شهرام اله یارزاده مدیر صندوق، تعاون و رفاه سازمان  88529280 
سرکار خانم سارانی  مدیر حوزه ریاست  88736002 
سرکار خانم اسماعیلی کارشناس حوزه رتبه بندی و پروانه اشتغال سازمان 88529278
سرکار خانم ابراهیم زاده کارشناس حوزه صدور پروانه ها و مجوزهای سازمان 88529281
محمد شوقی بدر کارشناس حوزه صدور پروانه ها و مجوزهای سازمان 88529281
سرکار خانم صفاریان کارشناس حوزه آموزشی و فناوری سازمان 88535580
سرکار خانم لطفی کارشناس حوزه طرح، برنامه و پشتیبانی سازمان 88515584
مصطفی خادمی  کارشناس حوزه ثبت نام و تمدید عضویت سازمان 88529468
سرکار خانم حمزه لو کارشناس حوزه صندوق، تعاون و رفاه سازمان  88535580
سرکار خانم علیشاهی کارشناس حوزه ثبت نام و تمدید عضویت سازمان 88730302
سرکار خانم نظری کارشناس حوزه برنامه ریزی و کار آفرینی سازمان 88535578
سرکار خانم ها ضیایی و قلی زاده کارشناس حوزه امور اداری و مالی 88515584
محمد یوسفی کارشناس حوزه آموزش سازمان 88529481


5489
30 فروردین 1395 - 0:00