: علیرضا بزرگی

پیام تبریک نوروزی مهندس علیرضا بزرگی

پیام تبریک نوروزی مهندس علیرضا بزرگی

پیام تبریک مهندس علیرضا بزرگی، رییس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران به همکاران، مهندسین، کشاورزان، بهره برداران، دانشگاهیان، صاحبا...

1394-12-29