معارفه سرپرست دفتر نمایندگی نظام مهندسی کشاورزی شهرستان شمیرانات با حضور رییس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شمیرانات

هفدهم آبان ماه 1395
معارفه سرپرست دفتر نمایندگی نظام مهندسی کشاورزی شهرستان شمیرانات با حضور رییس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شمیرانات

در تاریخ هفدهم آبان ماه در جلسه ای با حضور رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران بهمراه معاونت اشتغال و مدیریت بازرسی سازمان و همچنین مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شمیرانات و جمعی از کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شمیرانات صورت پذیرفت سرپرست دفتر نمایندگی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان شمیرانات (مهندس بداق) معارفه گردید. در این جلسه مهندس بزرگی به اهمیت، جایگاه و پتانسیل های شهرستان اشاره نمودند و از مدیران شهرستان درخواست نمودند با همکاری و همفکری با سرپرست دفتر نمایندگی نظام مهندسی به شکوفایی پتانسیل های شهرستان در جهت توسعه سرمایه گذاری و اشتغال این شهرستان کمک نمایند.

1855
26 آبان 1395 - 0:00
2.jpg