نشست مهندس کبیری و مهندس بزرگی در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

21 آذر ماه 1395
نشست مهندس کبیری و مهندس بزرگی در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، در نشستی که در روز یکشنبه 21 آذر ماه با حضور مهندس کبیری (ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور) بهمراه معاونت اداری و مالی (مهندس حقیقی) و مدیر دفتر بازرسی، نظارت و هماهنگی امور استانها (مهندس خلف باغی) به میزبانی مهندس بزرگی (ریاست سازمان) و مهندس کلهری (معاون برنامه ریزی و کار آفرینی) در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران برگزار شد پیرامون سامانه های موجود سازمان در حوزه های خدمات به اعضاء و بهره برداران بحث و تبادل نظر شد. همچنین بررسی راه کارهای تقویت جایگاه سازمان و ارائه روش های نوین بمنظور خدمات بهتر به اعضاء بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

1242
23 آذر 1395 - 0:00