گزارش مجوزهای صادره و گزارش سامانه ارجاع کار به اعضاء

1402-09-20
گزارش مجوزهای صادره و گزارش سامانه ارجاع کار به اعضاء

تعداد درخواست ثبت شده، واریز بهای انجام کار برای امورات کارشناسی و ... در بازه زمانی ۱ لغایت ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲ سامانه سانکا(سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی الکترونیک).
مجوزهای صادره ۱ لغایت ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۲ سامانه سماک(سامانه مجوزهای الکترونیکی کشاورزی).

Untitled-1.jpg

225
20 آذر 1402 - 0:00