نشست مشترک همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با شرکت زمین هوشمند آینده

در راستای توسعه و ارتقا سطح فناوری در تولیدات گلخانه ای برگزار گردید:
نشست مشترک همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با شرکت زمین هوشمند آینده

به گزارش روابط عمومی سَنَم استان تهران، نشست مشترک سرپرست سازمان نظام مهندسی با مدیر شرکت زمین هوشمند آینده با هدف شناسایی فرصت های سرمایه گذاری، تامین مالی در پروژه های گلخانه، توسعه میوه های گرمسیری در استان تهران، و هدایت سرمایه های خرد به سمت تولید  در محل سازمان برگزار شد.

این نشست در راستای استفاده از ظرفیت و توان بالقوه سازمان نظام مهندسی کشاورزی در حوزه شناسایی و بهره‌مندی از توانمندی‌ شرکت‌ها ی عضو سازمان، مجموعه‌های فعال و فناور در زمینه تولید میوه های گرمسیری در گلخانه و ارتقاء زنجیره ارزش محصولات گلخانه ای برگزار و مرتضی کوچک زاده، سرپرست سازمان افزایــش عملکــرد در واحــد ســطح، تــوأم بــا کاهــش مصــرف آب بــرای تولیــد محصــول و در نتیجــه افزایــش قابل توجــه در بهــره‌وری آب و ســایر نهاده‌هــا و...در گلخانه‌هــا حائز اهمیت دانست.

وی در ادامه گفت: محدودیـت توسـعه اراضـی قابل کشـت به‌ویـژه در استان، بهـره‌وری پائیـن  و نیـز مسـائل زیست محیطی، تولید را بـا مشـکلات جـدی مواجـه خواهد سـاخت. در چنیــن شــرایطی تنهــا راهــکار بــرای حــل ایــن چالــش، بهره‌گیــری بهینـه و پایـدار از منابـع محـدود آبی   که بـرای دسـتیابی بـه اهــداف کمــی و کیفــی برنامه‌هــای توســعه‌ای و نیــز ســند چشــم‌انداز بیست سـاله کشـور در بخـش کشـاورزی، ضـروری اسـت آخریـن روش‌هـا و فناوری‌هــای روز دنیــا بــا محوریــت ارتقــای بهــره‌وری بــکار گرفتــه شــود.

کوچک زاده اذعان نمود: تولیــد محصــولات کشــاورزی در محیط‌هــای کنترل‌شــده، از جملــه استفاده بهینه از فناوری ها، موقعیــت جغرافیایــی و آب‌وهــوای استان را بـا طـول روز بلنـد، شـدت تابـش مناسـب، وجـود اقلیم‌هـای مختلـف و نزدیکـی بـه بازارهـای مصـرف منطقـه‌ای، شـرایط مسـاعدی را بـرای انتخـاب محـل مناسـب بـرای سـاخت گلخانه‌هـا و نیـز توسـعه کشــت و تولیــد محصــولات گلخانــه‌ای فراهــم آورده اســت.

سرپرست سازمان نظام مهندسی تهران افزود: امنیت غذایی پیش نیاز و یکی از عوامل اصلی امنیت ملی بوده و تامین مواد غذایی و امنیت غذایی را راهبرد اساسی استقلال جوامع بیان کرد.

کاووس آئینه نگینی، مدیر شرکت زمین هوشمند آینده با تاکید بر ضرورت توسعه و ارتقا سطح فناوری در گلخانه ها و همچنین توجه به امنیت غذایی و سلامت جامعه آمادگی خود را در خصوص توسعه همکاری های فی مابین و با هدف پیشبرد برنامه ملی جهت همکاری فی مابین اعلام نمود .

در پایان این نشست مقرر گردید؛ با هدف همکاری متقابل و استفاده از ظرفیت های موجود، پیش نویس تفاهم نامه همکاری تهیه و اجرایی گردد.

108
14 آذر 1402 - 0:00