ممنوعیت انجام خدمات خارج از سامانه های ملی

توسط سازمان مرکزی ابلاغ شد:
ممنوعیت انجام خدمات خارج از سامانه های ملی

سازمان مرکزی با ارسال بخشنامه ای به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ها، موضوع ممنوعیت انجام خدمات خارج از سامانه های ملی را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی سَنَم پایتخت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان مرکزی، در این ابلاغیه که توسط معاون اداری و مالی سازمان مرکزی ابلاغ شده، آمده است: در راستای سیاست و رویکرد تسهیلگرانه سازمان در حوزه صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی به عنوان دروازه ورود سرمایه به بخش کشاورزی و ایجاد زیرساختهای الکترونیکی انجام کلیه خدمات سازمان، با توجه به مصوبه شورای مرکزی و باستناد ضوابط مندرج در قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد (مصوب مجلس شورای اسلامی) و مواد ۶۷ و ۶۸  قانون برنامه ششم توسعه کشور "و مصوبات هیات مقررات زدایی، پیرو بخشنامه های قبلی مبنی بر الزام ارایه کلیه ارجاع کارها و ارایه خدمات از طریق سامانه های سانکا و سماک و نیز ممنوعیت دریافت هرگونه وجه از متقاضان خدمت خارج از تعرفه و دریافت صرفا" از طریق واریز طبق تعرفه های مصوب و بهای ارایه خدمات از سوی متقاضان از طریق سامانه های ملی، طبق بررسی های بعمل آمده متاسفانه مواردی از انجام امور مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار (اعم از اخذ مدارک، انجام امور کارشناسی یا دریافت وجه) خارج از سامانه های ملی سانکا و سماک مشاهده گردیده است.

در ادامه این ابلاغیه تأکید شده است: بر این اساس ضمن تاکید بر مفاد قانونی و  بخشنامه های قبلی اعلام می دارد : موارد زیر از مصادیق بارز تخلف محسوب گردیده و مسئولیت عواقب آن بر عهده رئیس سازمان استان می باشد:

۱- انجام تمام یا بخشی از امور اداری ـ اجرایی و ارجاعات کار کارشناسی مرتبط با صدور مجوزها  و سایر امور سازمان در خارج از سامانه های ملی سانکا و سماک

۲- دریافت هرگونه وجه مربوط به ارائه خدمات  سازمان خارج از سامانه های  ملی سانکا و سماک

۳- انجام خدمات قابل ارائه و تعریف شده در بسترهای الکترونیکی نظیر تحویل انواع مجوز و معرفی نامه و... به صورت حضوری توسط همکاران و عوامل اجرایی در سطح استان و شهرستان.

در بخش دیگری از این ابلاغیه آمده است: بدیهی است انجام موارد مذکور از سوی سازمان مرکزی رصد می گردد و در صورت مشاهده مواردی خارج از چهارچوب ضوابط مقرر، برابر مقررات اقدام و مراتب به دستگاه های نظارتی استانی و ملی منعکس و در سایت سازمان اطلاع رسانی عمومی خواهد شد.

165
2 مرداد 1402 - 0:00