برگزاری دومین جلسه طرح ملی سنددار کردن اراضی استان تهران

1401-03-07
برگزاری دومین جلسه طرح ملی سنددار کردن اراضی استان تهران

مراکز خدمات کشاورزی بعنوان بازوهای تسهیلگر سازمان در خصوص انتقال و اشاعه دانش، اطلاعات و فناوری های جدید به جامعه کشاورزان می باشند، که این امر بستر بسیار مناسبی جهت ارائه انواع خدمات عمومی به کشاورزان و روستاییان بوده همچنین سازمان در راستای رسالت قانونی خود در همکاری و مشارکت با دستگاه‌های اجرایی در نظر دارد از طریق این مراکز در اجرا و تحقق قانون حدنگار تسهیل و تسریع اخذ سند به کشاورزان و روستاییان کمک نماید.
طی جلسه برگزار گردیده با مراکز خدمات کشاورزی در سطح استان تهران در خصوص موضوع تفاهم نامه طرح ملی سند دار کردن اراضی، ضمن توضیحات کامل جناب آقای مهندس هنرجو در خصوص اهمیت موضوع تفاهم نامه ، جایگاه و وظایف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهران مقرر گردید دستورالعمل اجرایی در این خصوص تهیه و در اختیار مراکز خدمات کشاورزی قرار گیرد.

267
7 خرداد 1401 - 0:00