برگزاری هشتمین ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺮارﮔﺎه اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﺎن

1401-02-20
برگزاری هشتمین ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺮارﮔﺎه اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﺎن

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان تهران هشتمین ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺮارﮔﺎه اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﺎن امروز ﺻﺒﺢ درﻣﺤـﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن به ریاست سرپرست سازمان و باحضور مدیران کل غله و خدمات بازرگانی، شرکت پشتیبانی امور دام، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی تهران، مدیر تعاون روستایی استان و سایر اعضا در حال برگزاری است.
اراﺋﻪ ﮔﺰارش در ﺧﺼﻮص ﺟﺬب ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ، ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ، ﻣﺮغ وﺗﺨﻢ ﻣﺮغ، ﺑﺎزرﺳـﯽ وﻧﻈـﺎرت ﺑﺮ ﺑـﺎزار و ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻨﮑـﺪاران ﻣﻮادﻏـﺬاﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷـﮑﺮ ﻋﻤﺪه، ﺗﺎﻣﯿﻦ روﻏﻦ ﺧﻮراﮐﯽ از موضوعات این جلسه خواهد بود.

200
20 اردیبهشت 1401 - 0:00