مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، سفیران فنی در حوزه شناسنامه پروژه

اولین نشست هماهنگی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در استان تهران با هدف احصاء توانایی فنی و قانونی مراکز در جهت ساماندهی ارکان مهندسی شناسنامه های پروژه با حضور مدیران هشت شرکت فعال در استان تهران برگزار گردید.
مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، سفیران فنی در حوزه شناسنامه پروژه

در این جلسه کریمی معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی استان ضمن اهمیت ورود مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عرصه مشاوره پیش از ساخت و تجهیز واحدهای کشاورزی بر نقش فزاینده این مراکز در احیاء ارکان مهندسی در قالب شناسنامه های پروژه تاکید نمودند.
در ادامه مدیران مراکز خدمات ضمن ارائه نظرات کارشناسی خود از پیشنهاد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران مبنی بر انجام و ارائه مشاوره پیش از صدور پروانه و همچنین انجام خدمات ساخت و تجهیز واحدها در قالب قراردادهای EPC استقبال کردند.

3145
14 اردیبهشت 1399 - 0:00