نشست شورای هماهنگی دفاتر نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستانهای استان تهران

نشست شورای هماهنگی دفاتر نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستانهای استان تهران
نشست شورای هماهنگی دفاتر نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستانهای استان تهران

نشست شورای هماهنگی دفاتر نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستانهای استان تهران به میزبانی شهرستان پیشوا در محل دامداری صنعتی تلیسه اصیل جهان با حضور بزرگی رئیس سازمان استان تهران، عرب مدیرجهاد کشاورزی شهرستان پیشوا، تاجیک معاون فرماندار پیشوا، کریمی معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی نظام مهندسی کشاورزی استان و مدیران دفاتر شهرستان نظام مهندسی کشاورزی.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، جلسه مذکور با دو رویکرد علمی و عملی و با هدف استفاده از ظرفیت های بالای تولیدکنندگان موفق در سطح استان منجمله صفاری( دامدار نمونه کشور) برگزار گردید وبزرگی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران ضمن تقدیر از بهره برداران موفق، با اشاره به سیاستهای جدید سازمان، هدف اصلی نظام مهندسی را رونق تولید و کاهش مدت زمان ارائه خدمات و افزایش کیفیت خدمات به تولیدکنندگان بیان نمود. همچنین کریمی معاون برنامه ریزی وکارآفرینی استان ضمن اشاره به آخرین اقدامات صورت گرفته توسط نظام مهندسی در راستای حذف استعلامات غیرضرور در راستای کاهش زمان صدور مجوزها و پروانه ها بیان نمود تمامی اقدامات سازمان نظام مهندسی در حوزه های نظارت بر توزیع نهاده ها به زودی صورت خواهد پذیرفت.

WhatsApp

1142
16 تیر 1398 - 0:00