استان تهران پیشتاز کاهش زمان صدور پروانه ها و مجوزهای کشاورزی

1398-04-04
استان تهران پیشتاز کاهش زمان صدور پروانه ها و مجوزهای کشاورزی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، با توجه به اینکه تسهیل و تسریع در روند صدور پروانه و مجوزها بر پایه منویات مقام معظم رهبری در راستای رونق تولید از اولویت های کشور و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می باشد، نظر به بررسی های به عمل آمده در خصوص عملکرد کشور در حوزه صدور و تمدید پروانه و مجوزهای واحدهای کشاورزی در سامانه پنجره واحد وزارت جهاد کشاورزی( www.eagri.mai.ir )، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران موفق به کسب جایگاه برتر در کاهش مدت زمان صدور پروانه بهره برداری شد.
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران اعلام امیدواری نمود با اقدامات صورت گرفته در راستای تکریم ارباب رجوع و کاهش مدت زمان صدور پروانه ها و مجوزها، استان تهران در سایر حوزه ها نیز پیشرو گردد.
به نقل از رسول کریمی معاون برنامه ریزی و توسعه کار آفرینی سازمان ارجاعات کارشناسی و هوشمند سازی بخش و ورود به فاز نظارت بر توزیع نهاده ها با هدف حذف واسطه ها و کاهش قیمت ها منجمله: بذر، کود ، سم و غیره آغاز گردیده.
کاهش مدت زمان صدور و تمدید پروانه ها و مجوزها و همچنین حذف استعلام های غیر ضروری از اولویت های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در کاهش مدت روند اداری و در نهایت رضایت ارباب رجوع از اهداف آتی سازمان خواهد بود.

551
4 تیر 1398 - 0:00