جلسه شورای استان، لزوم ساماندهی فروشگاههای سموم

اعضای شورای استان تهران، ضمن تاکید بر اعتباربخشی پروانه های صادره به لزوم نظارت بر توزیع سموم به فروشگاههای مجاز تاکید کردند.
جلسه شورای استان، لزوم ساماندهی فروشگاههای سموم

به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه شورای سازمان روز چهارشنبه 31 تیرماه با حضور اعضای شورای استان در محل سازمان برگزار شد.
در این جلسه یکی از موضوعات مورد بحث و بررسی، نحوه برخورد با فروشگاههای غیرمجاز سموم بود.
اعضای شورای استان ضمن تاکید بر لزوم استفاده از ابزارهای تشویقی و حمایتی از جمله در خصوص تعرفه های آب و برق، مالیات و بخشودگی ها در این خصوص، به مواردی که می تواند به اعتباربخشی بیشتر پروانه های صادر شده کمک نماید، پرداختند.
همچنین در این جلسه مقرر شد با کمک سازمان حفظ نباتات، تعزیرات، دادستانی و نیروی انتظامی نظارت بیشتری بر عملکرد سم فروشی ها شده و واردکنندگان و تولیدکنندگان مجبور شوند محصولات خود را به فروشگاههای مجاز توزیع نمایند.

1342
10 مرداد 1394 - 16:54