برگزاری کمیته استانی هماهنگی صدور مجوز و پروانه واحد های گیاه پزشکی

1396-09-29
برگزاری کمیته استانی هماهنگی صدور مجوز و پروانه واحد های گیاه پزشکی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان تهران دومین جلسه کمیته هماهنگی صدور مجوز و پروانه واحدهای گیاهپزشکی و فروشندگی سموم ماده 9 ، با حضور معاون تولیدات گیاهی و مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و معاون برنامه ریزی و کارآفرینی و مدیر صدور و مجوز پروانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان تهران برگزار شد.
در این جلسه مقرر گردید که طرح ساماندهی فروشگاه های سموم اجرا شود و همچنین برخورد جدی با متخلفین و احقاق حق مسئولین فنی جزو دستورات کار این جلسه قرار گرفت.

2268
29 آذر 1396 - 0:00