برگزاری کمیسیون ماده ی 18 قانون نظام جامع دامپروری

1396-09-25
برگزاری کمیسیون ماده ی 18 قانون نظام جامع دامپروری

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران جلسه ای در محل سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با حضور ریاست و معاون برنامه ریزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، معاون و مدیران امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مدیر کل دامپزشکی استان تهران، رئیس سازمان نظام دامپزشکی استان تهران برگزار شد.
در این جلسه پیرامون مسائل و مشکلات مباحث بهداشتی واحدهای تولیدی، بحث وتبادل نظر شد و در خصوص بررسی روش های تسهیل در فرآیند صدور مجوزها تصمیماتی اخذ گردید.
همچنین در خصوص موضوع محدودیت ها و حرائم موجود که باعث بروز برخی مشکلات برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران شده است، مقرر گردید که راه کارهای پیشنهادی کمیسیون به سازمان دامپزشکی کشور و معاونت امور دام کشور و سازمان نظام مهندسی مرکزی انعکاس داده شود.

1356
25 آذر 1396 - 0:00