مهر تایید دیوان محاسبات کشور بر رتبه بندی نظام مهندسی کشاورزی

1396-05-11
مهر تایید دیوان محاسبات کشور بر رتبه بندی نظام مهندسی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و به نقل از سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور، با گذشت یک سال از پیگیری مستمر سازمان برای اجرای قانون و الزام دستگاههای اجرایی برای ملاک عمل قرار دادن رتبه بندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی، دیوان محاسبات کشور طی نامه ای این موضوع را تایید کرد.
در این نامه آمده است: احتراماً، بازگشت به نامه شماره 95/3606/س/ن مورخ 08/10/95 در رابطه با رتبه بندی مراکز مذکور در ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و اختلاف حادث شده با سازمان برنامه و بودجه کشور در تعیین مرجع تشخیص صلاحیت و صدور گواهی رتبه بندی شرکت های پیمانکاری و مشاور در حوزه کشاورزی، به استحضار می رساند: حکم تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مقایسه با احکام بند (الف) ماده (215) و جزء (1) بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه ( به ترتیب تنفیذ شده در بند (الف) ماده (23) و جزء(1) بند(ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) )، حکم خاص محسوب می گردد. بنابراین با توجه به تصریح تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و آیین نامه اجرائی آن ( تصویب نامه شماره 189219/ت 46997 ه مورخ 28/09/1391)، در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به مراکز موضوع ماده مذکور، رتبه بندی سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ، ملاک عمل می باشد.

1068
11 مرداد 1396 - 0:00