جلسه شرکت های خدماتی و تعاونی روستایی در محل دفتر نمایندگی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان شمیرانات

14 آذر ماه 1395
جلسه شرکت های خدماتی و تعاونی روستایی در محل دفتر نمایندگی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان شمیرانات

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و به نقل از دفتر نمایندگی شهرستان شمیرانات، در جلسه ای که با حضور مسئول حفظ نباتات شهرستان، مسول مرکز خدمات و تمامی شرکت های خدماتی و تعاونی روستایی به میزبانی نماینده شهرستان (مهندس بداق) تشکیل شد بر ساماندهی و فعالیت مداوم کلینیک های گیاهپزشکی تاکید گردید. همچنین ساماندهی مراکز سم فروشی و مبارزه با قاچاق سموم غیر مجاز و منسوخ مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید گزارشات ماهانه و برخورد با واحدهای بدون مجوز در دستور کار مراجع مسئول قرار گیرد.

1874
14 آذر 1395 - 0:00
photo-2016-12-04 photo-2016-12-04