علیرضا بزرگی رییس سازمان از شرکت تعاونی شباهنگ شهریار

بازدید به عمل آورد
علیرضا بزرگی رییس سازمان از شرکت تعاونی شباهنگ شهریار

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران ، علیرضا بزرگی رییس سازمان به همراه نمایندگان شهرستانهای استان تهران از شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار بازدید به عمل آوردند.
مدیر عامل شرکت شباهنگ ضمن خیر مقدم گویی گزارشی از عملکرد شرکت تعاونی شباهنگ بیان نمود و در ادامه علیرضا بزرگی به منظور آشنایی با پتانسیل های موجود در شرکت تعاونی شباهنگ پس از دیدار با مدیرعامل مجموعه جناب آقای مهندس سمالند از واحدهای اعتباری و مجموعه کشاورزی بازدید به عمل آورد و مقرر شد جهت برگزاری دوره های آموزشی واستفاده از امکانات رفاهی تعاونی برای اعضای سازمان همکاری دو جانبه صورت پذیرد.
لازم به ذکر است شرکت تعاونی روستایی شباهنگ واقع در شهرستان شهریار در سال 1352 تأسیس و در حال حاضر3000نفر عضو مشغول به ارائه خدماتی از قبیل واحدهای اعتباری ، فعالیتهای بازرگانی ،کشاورزی ،واحدهای فرهنگی ورزشی ،انفورماتیک و مرکز آموزش می باشد .

1874
27 مرداد 1395 - 0:00
photo-2016-08-17 1471407683-f3ccdd27d.jpg 1471427811-089ec02f6.jpg .jpg 55.jpg