بازدید مدیر بازرسی و هماهنگی امور شهرستانها

از شهرستانهای قرچک و ورامین
بازدید مدیر بازرسی و هماهنگی امور شهرستانها

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، بازدید مهندس رهایی مدیر بازرسی و هماهنگی امور شهرستانها روز چهارشنبه مورخ 15 اردیبهشت ماه از شهرستانهای قرچک و ورامین صورت گرفت.

مهندس رهایی با حضور در دفاتر نمایندگی شهرستانهای قرچک و ورامین به گفتگو با چندین تن از مراجعین به دفاتر و بررسی مشکلات آنان پرداختن و در ادامه از 2 واحد فروشگاههای سموم، شرکت خاک آزما نگین و کلینیک گیاهپزشکی در ورامین بازدید به عمل آمد. همچنین دیدار و نشستی با مهندس کریمیان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قرچک در جهت همکاری بیشتر دو جانبه صورت گرفت.

1181
18 اردیبهشت 1395 - 0:00