نحوه ثبت درخواست مسئول فنی واحد های تولیدی و خدماتی در سامانه سانکا

راهنمای فرایند نحوه ثبت درخواست مسئول فنی واحد های تولیدی و خدماتی در سامانه سانکا
نحوه ثبت درخواست مسئول فنی واحد های تولیدی و خدماتی در سامانه سانکا

قابل توجه اعضای دارای صلاحیت مسئول فنی

️به اطلاع اعضای دارای صلاحیت مسئول فنی می رساند؛ بر اساس مکاتبه سازمان مرکزی در پروفایل اعضای سازمان منوی ⏪مسئول فنی واحد های تولیدی و خدماتی در سامانه سانکا⏩ ایجاد شده است که اعضا برای اخذ صلاحیت فوق باید درخواست خود را مطابق فایل پیوست ثبت و مدارک مربوطه را بارگذاری و برای بررسی و تایید ارسال نمایند.

شایان ذکر است؛ پس از بررسی و تایید، صلاحیت مذکور در پروفایل عضویت قسمت صلاحیت های ارجاع کار فعال می گردد.

202
9 بهمن 1402 - 0:00