بازدید مشترک، نظارت بر داروخانه های گیاه پزشکی و واحدهای عرضه نهاده های کشاورزی

در شهرستان پیشوا انجام شد:
بازدید مشترک، نظارت بر داروخانه های گیاه پزشکی و واحدهای عرضه نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی سَنَم پایتخت،در راستای نظارت بر داروخانه گیاهپزشکی بازدید مشترکی با حضور مسئولین، کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان و مدیر نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان پیشوا انجام گردید. 

در این بازدید، ضمن نظارت و کنترل بر روند توزیع سموم و نهاده های کشاورزی، مواردی همچون خودداری عرضه سموم غیر مجاز، رعایت قیمت‌های مصوب، پروانه‌های داروخانه گیاهپزشکی و حضور مسئولین فنی مورد بررسی و تذکرات لازم برای رعایت قوانین و دستورالعمل ها عرضه سموم و نهاده ها به واحد های فوق ارائه گردید.

108
5 آذر 1402 - 0:00