گزارش مجوزهای صادره و گزارش سامانه ارجاع کار به اعضاء

1402-09-01
گزارش مجوزهای صادره و گزارش سامانه ارجاع کار به اعضاء

مجوزهای صادره ۱۶ لغایت ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ سامانه سماک(سامانه مجوزهای الکترونیکی کشاورزی).

تعداد درخواست ثبت شده، واریز بهای انجام کار برای امورات کارشناسی و ... در بازه زمانی۱۶ لغایت ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ سامانه سانکا(سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی الکترونیک).

photo-2023-11-22_08-35-07.jpgphoto-2023-11-22_08-35-13.jpg

208
1 آذر 1402 - 0:00