اولین جلسه صندوق رفاهی سنم تهران برگزار گردید

1402-08-24
اولین جلسه صندوق رفاهی سنم تهران برگزار گردید

اولین جلسه صندوق رفاهی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با حضور سرپرست سازمان و مدیر و کارشناسان صندوق برگزار گردید
در این جلسه مقرر شد پیرامون خدمات رفاهی آخرین اقدامات و پیشنهادات به سرپرست سازمان منعکس و برنامه ریزی دقیقی در این خصوص صورت پذیرد

280
24 آبان 1402 - 0:00