گزارش مجوزهای صادره و گزارش سامانه ارجاع کار به اعضاء

1402-08-17
گزارش مجوزهای صادره و گزارش سامانه ارجاع کار به اعضاء

مجوزهای صادره ۱ لغایت ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲ سامانه سماک(سامانه مجوزهای الکترونیکی کشاورزی).

تعداد درخواست ثبت شده، واریز بهای انجام کار برای امورات کارشناسی و ... در بازه زمانی ۱ لغایت ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲ سامانه سانکا(سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی الکترونیک).

263
17 آبان 1402 - 0:00