گزارش سامانه ارجاع کار به اعضاء

1402-06-18
گزارش سامانه ارجاع کار به اعضاء

تعداد درخواست ثبت شده، واریز بهای انجام کار برای امورات کارشناسی و ... در بازه زمانی۱ لغایت ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۲ سامانه سانکا(سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی الکترونیک).

468
18 شهریور 1402 - 0:00