بازدید مشترک، نظارت بر داروخانه های گیاه پزشکی و واحدهای عرضه نهاده های کشاورزی

در شهرستان رباط کریم انجام شد:
بازدید مشترک، نظارت بر داروخانه های گیاه پزشکی و واحدهای عرضه نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی سَنَم پایتخت،در راستای نظارت  بر داروخانه گیاهپزشکی شهرستان رباط کریم بازدید مشترکی با حضور نماینده گان مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، اداره صمت، تعزیرات، نظام صنفی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی انجام گردید. 

در این بازدید مشترک، ضمن نظارت و کنترل بر روند توزیع سموم و نهاده های کشاورزی، مواردی همچون خودداری عرضه سموم غیر مجاز، رعایت قیمت‌های مصوب، پروانه‌های داروخانه گیاهپزشکی و حضور مسئولین فنی مورد بررسی و تذکرات لازم برای رعایت قوانین و دستورالعمل ها عرضه سموم و نهاده ها به واحد های فوق داده شد.

141
28 مرداد 1402 - 0:00