دعوت به مجمع عمومی عادی انتخاب اعضای شورای استان تهران

1402-03-20
دعوت به مجمع عمومی عادی انتخاب اعضای شورای استان تهران

احتراما به اطلاع کلیه اعضای حقیقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان تهران می رساند در راستای اجرای ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان و نیز بند (ج) ماده 18 همان قانون
مجمع عمومی عادی انتخاب اعضای شورا استان تهران روز جمعه 1402/04/02راس ساعت 9 صبح به
آدرس: تهران خیابان مطهری بعد از تقاطع سهروردی پلاک 47 مجموعه فرهنگی ورزشی بانک سپه برگزار می گردد.
بدینوسیله از کلیه اعضای حقیقی واجد شرایط حضور در مجمع که تا 72 ساعت قبل از انتخابات تا پایان سال 1402 عضویت معتبر داشته باشند برای حضور در مجمع مذکور دعوت بعمل می آید.

717
20 خرداد 1402 - 0:00