اطلاعیه مشترک شماره ۱۷ کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی

برگزاری مجمع عمومی نوبت اول و دوم
اطلاعیه مشترک شماره ۱۷ کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی

مجمع عمومی انتخابات روز جمعه نوزدهم خرداد ماه سالجاری صرفا با دستور برگزاری انتخابات جهت انتخاب اعضای شورای اصلی و علی البدل شورای استان برگزار می گردد.

 

به استناد مصوبه مورخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ شورای مرکزی زمان برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم (در صورت به حد نصاب نرسیدن مجمع نوبت اول) روز جمعه دوم تیرماه ۱۴۰۲ تعیین شده است.

 

214
25 اردیبهشت 1402 - 0:00