اطلاعیه مشترک شماره ۹ کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی

موضوع: مصادیق تخلفات داوطلبان عضویت در شوراهای استانی و عوامل اجرایی سازمان
اطلاعیه مشترک شماره ۹ کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی

در راستای نظارت بر حسن برگزاری ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی و شورای مرکزی ضروری است داوطلبان عضویت در شوراهای استانی و همکاران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اهتمام لازم را در جهت رعایت موارد زیر معمول نمایند:

گزارش گیری از داده های مربوط به اعضای سازمان در سامانه سانکا توسط عوامل اجرایی سازمان تا زمان برگزاری انتخابات ممنوع می باشد.

 هرگونه ثبت نام یا تمدید عضویت اعضای سازمان به صورت گروهی توسط عوامل اجرایی، عوامل واحدهای اجرایی و اعضای سازمان، ممنوع می باشد.

تبلیغات زود هنگام و قبل از شروع تاریخ تبلیغات انتخاباتی توسط داوطلبان ممنوع می باشد.

بدیهی است در صورت مشاهده هر کدام از موارد یاد شده، با مرتکبین مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

⛓مشاهده اطلاعیه شماره ۹:
https://www.agrieng.org/orgreport/item/1835-1401121001

254
6 اسفند 1401 - 0:00