تحویل و ارائه انجام کار کارشناسی در سامانه سانکا با بارگذاری امضای الکترونیکی

در راستای اجرای هوشمندسازی ارجاع کار و توسعه خدمات الکترونیکی انجام شد:
تحویل و ارائه انجام کار کارشناسی در سامانه سانکا با بارگذاری امضای الکترونیکی

در راستای اجرای هوشمندسازی ارجاع کار کارشناسی و توسعه خدمات الکترونیکی سازمان، تحویل و ارائه انجام کار کارشناسی نیز توسط کارشناس بایستی به صورت الکترونیکی انجام پذیرد که لازمه آن بارگذاری امضای الکترونیکی در پروفایل عضویت کارشناس می باشد.

به گزارش روابط عمومی سنم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی کشور، مقرر شده است بر اساس نظریه کارشناسی انجام دهنده کار در فرآیند ارجاع کار کارشناسی هوشمند، نامه‌ای با سربرگ و امضای عضو در فرآیند ارجاع کار تولید گردد.

بر این اساس، تمامی اعضای دارای پروانه اشتغال بایستی با مراجعه به کارتابل عضویت خود در سامانه سانکا، نسبت به بارگذاری امضای خود اقدام نمایند.

246
16 بهمن 1401 - 0:00