ارائه خدمات فنی و مهندسی به ذینفعان با توسعه و هوشمند سازی سامانه های الکترونیک سازمان محقق گردید

1401.08.29
ارائه خدمات فنی و مهندسی به ذینفعان با توسعه و هوشمند سازی سامانه های الکترونیک سازمان محقق گردید

در جلسه مشترک با مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی مستقر در شهرستانها تاکید شد:

 ارائه خدمات فنی و مهندسی به ذینفعان با توسعه و هوشمند سازی سامانه های الکترونیک سازمان محقق گردید

در جلسه مشترک با مدیران نمایندگی سازمان مستقر در سطح شهرستانها در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی پایتخت، برارائه خدمات فنی و مهندسی به ذینفعان با توسعه و هوشمند سازی سامانه های الکترونیک سازمان تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی سنم استان، سرپرست سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان در این جلسه گفت؛ انجام امورات بهره برداران و اعضای سازمان با هوشمند سازی سامانه الکترونیک سانکا باعث تسهیل در ارائه خدمات فنی مهندسی گردیده است.

وی با تاکید بر کاهش زمان انجام امورات ذینفعان سازمان اظهار کرد: مراحل ثبت، ارجاع و پیگیری درخواست ها در سامانه بایستی توسط مدیران نمایندگی سازمان در شهرستانها انجام، که این کاهش در زمان روند انجام کد های رهگیری ارجاع شده به کارشناسان را به دنبال خواهد داشت.

در ادامه محبوبه محمد زمانی، مدیر صدور مجوز و پروانه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به رعایت قوانین، دستورالعمل ها افزود؛ سازمان نظام مهندسی با هوشمند سازی سامانه و درج فرم های کارشناسی در سامانه ارجاع کار بر اساس نوع مجوز و تکمیل فرم واحد به صورت کشوری، فیلدهای مربوطه را بر اساس ضوابط و مقررات در سامانه بارگذاری نمود.

در پایان مدیران سازمان مستقر در شهرستانها ضمن ارائه پیشنهادات خود برای هر چه بهتر شدن ارائه خدمات به ذینفعان، سوالات خود را در خصوص تمام فعالیت های سازمان و روند اخذ مجوز واحد های تولیدی و خدماتی عنوان نمودند.

31
29 آبان 1401 - 0:00