بازدید از غرفه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

1401-06-21
بازدید از غرفه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

اعضاء و بهره برداران محترم
بدین وسیله از حضرت عالی دعوت می نماید جهت بازدید از غرفه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
واقع در سالن ملل شهر آفتاب ؛ (پنجمین نمایشگاه بین المللی باغبانی، گلخانه،نهاده،سامانه های نوین آبیاری،ماشین ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی )که در حال برگزاری است حضور بهم رسانید.

42
21 شهریور 1401 - 0:00