برگزاری وبینار مهندس هوشمند با مدیریت دانش

1399-10-20
برگزاری وبینار مهندس هوشمند با مدیریت دانش

عناوین گفتگو:
*ارائه جدیدترین قوانین، ضوابط و مقررات حوزه صدور پروانه ها به همراه پکیج مستندات(دکتر کریمی)
*ارائه ضوابط و مقررات حوزه امور اراضی در جهت تببین اقدامات کارشناسان بازدید و ناظرین ساخت واحدهای کشاورزی(دکتر کریمی)
*جدیدتدین فنون علمی در زمینه مدیریت دانش(پروفسور فلسفی)
*بحث و تبادل اطلاعات فنی(با حضور مشاوران و ناظران خبره سازمان)

......‌‌‌‌....


2422
20 دی 1399 - 0:00