فراهم شدن امکان ثبت گزارشات روزانه توسط مسؤولین فنی واحدهای گیاهپزشکی

1399-09-24
فراهم شدن امکان ثبت گزارشات روزانه توسط مسؤولین فنی واحدهای گیاهپزشکی

ثبت گزارشات روزانه توسط مسؤولین فنی واحدهای گیاهپزشکی (فروشندگی های سموم کشاورزی، مراکز تولید عوامل کنترل بیولوژیک، واحدهای توزیع سموم کشاورزی و کلینیک های کشاورزی) در سامانه خدمات الکترونیکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی (سانکا) فراهم شد.

2508
24 آذر 1399 - 0:00