دستورالعمل ها

دستورالعمل های سازمان

دستورالعمل ها

دستورالعمل داخلی شورای مرکزی

دستورالعمل داخلی شورای استان

دستورالعمل داخلی شورای شهرستان

دستورالعمل وظایف و نحوه تشکیل مجامع عمومی و فوق العاده سازمان

دستورالعمل حدود وظایف و اختیارات نایب رییس، دبیر و خزانه دار

دستورالعمل حدود وظایف و اختیارات نایب رییس، دبیر و خزانه دار شورای استانی

دستورالعمل شرح وظائف بازرس سازمان استان و نحوه انتخاب آن

دستورالعمل چگونگی فعالیت کمیته های تخصصی شورای مرکزی و شورای استان

دستورالعمل عضویت اعضای حقیقی در سازمان استان

دستورالعمل عضویت اعضای حقوقی در سازمان استان

دستورالعمل نحوه پذیرش عضو افتخاری

دستورالعمل مالی و معاملاتی سازمان

دستورالعمل مالی و معاملاتی صندوق تعاون و رفاه

دستورالعمل تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران ( مهندسین مشاور ) سازمان

دستورالعمل تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران

دستورالعمل تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مهندسین فنی مزرعه

دستورالعمل ضوابط و نحوه تشخیص و معرفی کارشناسان رسمی سازمان

دستورالعمل صدور پروانه اشتغال اعضای حقیقی و حقوقی سازمان

دستورالعمل نظارت و ارزشیابی

دستورالعمل نحوه تشکیل مؤسسات خدمات مشاوره شغلی و کاریابی بخش کشاورزی

دستورالعمل اداری ، استخدامی و رفاهی

دستورالعمل تشویقی و انضباطی کارکنان سازمان

دستورالعمل تشکیل شعبه استانی صندوق تعاون و رفاه

دستورالعمل انحلال شورای شهرستان

دستورالعمل انتخابات شوراهای شهرستانی

دستورالعمل اصول اخلاق حرفه ای اعضای سازمان

دستورالعمل ضوابط اطلاع رسانی و معرفی حرفه و تخصص اعضای سازمان

دستورالعمل جلسات هماهنگی منطقه ای روسا

 

 
 
9727
10 مرداد 1394 - 16:18