مشخصات نشریه

مشخصات نشریه

صاحب‌امتیاز: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
مدیرمسئول: دکتر ابراهیم حسینی
دوره انتشار: ماهنامه
شمارگان: 1000 نسخه
محل نشر: تهران

 

2828
2 اسفند 1394 - 0:00