شرایط پذیرش مقاله

شرایط پذیرش مقاله

1- مقاله در جایی چاپ و یا هم‌زمان برای نشریه‌ دیگری ارسال نشده باشد.
3- مقالات در ارتباط با حوزه تخصصی نشریه باشد.
4- مقالات می‌تواند مستخرج از پایان‌نامه و با تأیید استاد راهنما باشد.
5- نشریه در رد یا پذیرش مقالات و ویرایش آن‌ها آزاد است.

3038
2 اسفند 1394 - 0:00