سیاست ها، دستورالعمل ها و مقررات صدور پروانه ومجوزها

سیاست ها، دستورالعمل ها و مقررات صدور پروانه ومجوزها

سیاست ها، دستورالعمل ها و مقررات

دستور العمل ها:

دستورالعمل تمدید مجوزهای صادره

دستورالعمل پرورش مرغ گوشتی در قفس و پرورش مرغ در سالن دو طبقه

دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

اصلاحیه دستورالعمل تعیین ظرفیت اردک (مادر-پرواری) در واحد سطح

دستورالعمل صدور مجوز پرورش قورباغه

دستور العمل اجرایی ماده 5 قانون نظام دامپروری

دستورالعمل تهیه نقشه های UTM دامی، گلخانه ای و گیاهپزشکی

دستورالعمل و ضوابط حمل و نقل سموم و آفت کشهای نباتی

 

سیاست ها:

سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ایجاد واحد دامپروری

سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ایجاد واحد آبزیان

سیاست های اجرایی مرتبط با پرورش پرندگان زینتی

سیاست های اجرایی مرتبط با تاسیسات شترمرغ

سیاست های اجرایی صدور پروانه شترداری داشتی

سیاستهای اجرایی صدور مجوز برای واحدهای پرورش گوسفند و بز

سیاستهای اجرایی صدور مجوز و پرورش شترمرغ

سیاست های اجرایی و شرایط صدور پروانه جهت پرورش طیور گوشتی

سیاست های اجرایی و صدور مجوز زیربخش طیور در سال 91

 

آیین نامه ها:

آیین نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی

آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها

اصلاحیه آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها

 

ضوابط و معیارها:

ضوابط و فواصل در استقرار اماکن دامی

 

مبانی و ضوابط توسعه گلخانه ها نشریه 472 (نظام گلخانه ای ،پرورش قارچ خوراکی وکمپوست کشور)

1- مقررات عمومی

تعاریف
وظایف کمیسیونها و کمیته ها
روند صدور پروانه ها
شرایط زمین، آب، برق و سوخت

2- ضوابط عمومی

مدارک
آموزش
تعهدات

3- مقررات فنی

گلخانه
واحد پرورش قارچ خوراکی

4- مجتمع گلخانه ای

مجتمع گلخانه ای

5- ضمائم

ضمائم

 

ضوابط انتخاب سیستم های گلخانه ای

ضوابط معماری و کالبدی گلخانه

معیارهای انتخاب و استاندارد پو شش های گلخانه ای

ضوابط طراحی سازه های گلخانه ای

تجهیزات داخلی گلخانه

ساختمان های جانبی

 

نظام دامپروری کشور

تعاریف

1- مقررات عمومی

کلیات

ضوابط عمومی

ضوابط فنی

2- دامداریهای صنعتی

پرورش و نگهداری گاو و گاومیش، مراکز جمع آوری شیر و مراکز تولید و انجماد اسپرم

پرورش و نگهداری گوسفند و بز و سایر دامهای سبک

پرورش و نگهداری شتر

مراکز پرورش و اصلاح نژاد اسب و سایر تک سمیان

پرورش و نگهداری حیوانات پوستی، زینتی و خانگی

پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی

پرورش و نگهداری طیور، سایر ماکیان، شترمرغ و پرندگان زینتی

پرورش و نگهداری زنبور عسل

انتقال دامداریها، احداث مجتمع های دامداری

3- کارخانه جوجه کشی

4- آزمایشگاه تجزیه خوراک دام و طیور و آبزیان

5- میادین عرضه دام

6- مدیریت

مدیران فنی تولید

دفتر خدمات و مشاوره فنی دامپروری

7- دفاتر خدمات اصلاح نژادی

8- دامداری روستایی

آیین نامه اجرایی ماده (15) قانون نظام جامع دامپروری کشور

آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون نظام جامع دامپروری کشور

نرماتیوهای مورد نیاز برای احداث مزارع تکثیر و پرورش آبزیان و ظرفیت های صدور مجوزهای آبزی پروری

 

حفظ نباتات

قانون حفظ نباتات کشور

آیین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات

دستورالعمل همکاری بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با سازمان حفظ نباتات کشور

کاربرگ تغییر مسئول فنی

کاربرگ عدم حضور مسئول فنی

کاربرگ اعلام آمادگی مسول فنی آزمایشگاه آفات

 

6158
12 مرداد 1394 - 15:23