سی و سومین میتاپس تجارب مدیران با حمایت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

27 آبان ماه 1395
سی و سومین میتاپس تجارب مدیران با حمایت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

به گزارش روابط عمومی سازمان، سی و سومین میتاپس تجارب مدیران با حمایت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در قالب "تور میتاپس بازدید از شرکت کشت و صنعت ملارد" بزرگترین تولید کننده قارچ در کشور در روز پنج شنبه 27 آبان ماه برگزار شد. میتاپس تجارب مدیران از جمله رویکردهای جامع در حوزه مدیریتی است که سازمان بمنظور تبادل تجربیات مدیران موفق از آن حمایت می نماید. ریاست سازمان معتقد است در به ثمر رسیدن اقتصاد مقاومتی و توسعه علمی کشاورزی در کشور انتقال تجربیات مدیران موفق در بین سایر مدیران ضرورتی انکار ناپذیر است. تبادل تجارب مدیران بعنوان نقطه عطفی است که در آن ضمن کسب همفکری از سایر مدیران موفق در توسعه کشاورزی کشور، پتانسیل همفکری در جهت کمک به توسعه صادرات هدفمند در حوزه کشاورزی را نیز دارد. از اینرو یکی از اهداف اصلی این میتاپس، ضمن نشست با مدیران اصلی قارچ ملارد، الگوبرداری از تجارب موفق این مجموعه و تبادل تجارب ارزشمند مدیران شرکت کننده بوده است.

1304
27 آبان 1395 - 0:00