نشست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و مدیرعامل جدید صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام مهندسی کشور

اولین نشست رئیس سازمان استان تهران و مدیر اجرایی صندوق تعاون و رفاه با جناب آقای مهندس صفاریان مدیرعامل جدید صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام مهندسی کشور
نشست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و مدیرعامل جدید صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام مهندسی کشور

اولین نشست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و مدیرعامل صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام مهندسی کشور در محل سازمان استان تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و به نقل از مدیریت صندوق تعاون و رفاه سازمان اولین نشست رئیس سازمان استان تهران و مدیر اجرایی صندوق تعاون و رفاه با جناب آقای مهندس صفاریان مدیرعامل جدید صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام مهندسی کشور در مورخ 30 خرداد ماه در محل سازمان برگزار شد.
دراین جلسه مهندس صفاریان در جریان اقدامات و برنامه های صندوق تعاون و رفاه استان تهران قرار گرفت و ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته تاکید نمودند که خدمات رفاهی مناسب به اعضا
میتواند کمک شایانی به پیشبرد اهداف عالی سازمان داشته باشد.
همچنین مقررشد برای تعمیم فعالیت های موفق استان تهران به سایر استان ها تعامل بیشتری بین سازمان نظام مهندسی استان تهران و صندوق تعاون و رفاه سازمان مرکزی انجام گیرد.

2767
31 خرداد 1396 - 0:00