اعضای شورای استان

شورای استان در دوره پنجم

شورای استان در دوره پنجم

 

اعضای شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در پنجم دوره از فعالیتهای شورا بدین شرح می باشند:

 

علیرضا بزرگی - رییس شورا- عضو انتخابی

هاله یحیی زاده - نایب رییس - عضو انتخابی

محمد رضا رزاقی-خزانه دار- عضو انتخابی

اسماعیل عباس پور- دبیر شورا- عضو انتخابی

 احمد قلی یان- عضو انتخابی

علی اکبری-عضو انتخابی

ابوالفضل خلیل پور- عضو انتخابی

  محرم پور - وزارت علوم و تحقیقات- عضو انتصابی

  محمد رستگاری- اداره کل محیط زیست- عضو انتصابی

 کیومرث شهبازی- سازمان جهاد کشاورزی - عضو انتصابی

عباسعلی عامری مهاباد- سازمان جهاد کشاورزی- عضو انتصابی

 

 

2573
10 مرداد 1394 - 0:00