اعضای شورای استان

شورای استان در دوره چهارم

شورای استان در دوره چهارم

 

اعضای شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در چهارمین دوره از فعالیتهای شورا بدین شرح می باشند:

 

علیرضا بزرگی - رییس شورا- عضو انتخابی

هاله یحیی زاده - نایب رییس - عضو انتخابی

خسرو شاهوردی-خزانه دار- عضو انتخابی

 محمد تائبی- دبیر شورا- عضو انتخابی

 شاهرخ رمضان نژاد- عضو انتخابی

سید ابراهیم حسینی -عضو انتخابی

 اسماعیل عباسپور- عضو انتخابی

  محمد جعفری - وزارت علوم و تحقیقات- عضو انتصابی

  محمد رستگاری- اداره کل محیط زیست- عضو انتصابی

 حمید رضا خلیلی- سازمان جهاد کشاورزی - عضو انتصابی

ابوالفضل خلیل پور- سازمان جهاد کشاورزی- عضو انتصابی

 

 

2105
10 مرداد 1394 - 0:00