اعضای شورای استان

شورای استان در دوره پنجم

شورای استان در دوره پنجم

 

اعضای شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در پنجم دوره از فعالیتهای شورا بدین شرح می باشند:

 

هاله یحیی زاده - رییس شورا- عضو انتخابی

احمد قلی یان - نایب رییس - عضو انتخابی

محمد رضا رزاقی-خزانه دار- عضو انتخابی

اسماعیل عباس پور- دبیر شورا- عضو انتخابی

 علیرضا بزرگی- عضو انتخابی

مرتضی کوچک زاده-عضو انتخابی

ابوالفضل خلیل پور- عضو انتخابی

 سعید محرمی پور - وزارت علوم و تحقیقات- عضو انتصابی

  محمد رستگاری- اداره کل محیط زیست- عضو انتصابی

حسین تاجیک- سازمان جهاد کشاورزی - عضو انتصابی

احمد مینایی- سازمان جهاد کشاورزی- عضو انتصابی

 

 

3248
10 مرداد 1394 - 0:00