معرفی و آشنایی با دبیرخانه

معرفی و آشنایی با دبیرخانه

براساس سیاست های دولت مبنی بر واگذاری فعالیت های غیر حاکمیتی به بخش غیر دولتی و به استناد قانون سیاست های کلی اصل 44 ، قانون نظام جامع دامپروری کشور و قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، صدور مجوز و پروانه فعالیت های تولیدی و خدماتی کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار شده است. لذا این سازمان به منظور اگاهی و دسترسی متقاضیان از چگونگی دریافت مجوزها و پروانه هاو تمدید آنها اقدام به اطلاع رسانی در این بخش نموده است که در قسمت های دیگر بخش صدور پروانه ها و مجوزها قابل دسترسی می باشد.

1761
12 مرداد 1394 - 15:26