آشنایی با صندوق تعاون و رفاه

آشنایی با صندوق تعاون و رفاه

براساس ماده 37 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران صندوق تعاون و رفاه سازمان بمنظور کمک به رفع مشکلات مالی و انجام خدمات رفاهی برای بهبود زندگی اعضاء در چارچوب قانون و مقررات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تشکیل گردید. این صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و براساس مفاد اساسنامه تشکیل آن فعالیت می نماید، شعبه استانی صندوق تعاون و رفاه که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از عضویت در سازمان نظام مهندسی استان می توانند به عضویت صندوق پذیرفته و از تمامی خدمات آن بهره مند گردند، شاخه ای از صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام مهندسی کشاورزی می باشد که به استناد تبصره 1 ماده 6 اساسنامه صندوق اهداف، شرح وظایف و آیین نامه های ابلاغی را در سطح استان بمرحله اجرا درآورده و عملیاتی می نماید.

اهداف و وظایف صندوق تعاون و رفاه

سازمان استان تهران نیز به منظور دستیابی به اهداف یادشده شعبه استانی، صندوق تعاون و رفاه راه اندازی نموده است به منظور آگاهی و آشنایی اعضاء با نهاد مزبور، برای برنامه های مهم و ضروری به شرح زیر اطلاع رسانی می شود.

اهداف :

1-جمع آوری و ساماندهی سرمایه های متعلق به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

2-کمک به رفع مشکلات رفاهی، مالی و ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی

3-کمک به اعضاء کم درآمد و خسارت دیده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و صندوق

4-انجام فعالیتهای انتفاعی با اولویت فعالیتهای تولیدی، خدماتی، مشاوره ای، اجرائی بخش کشاورزی، کمک به ارتقاء توانمندیهای حرفه ای و کمک به ساماندهی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی

5-اعطای انواع تسهیلات و کمکهای مالی، اعتباری به اعضاء صندوق

6-کمک به منابع مالی سازمان

هیئت اجرایی صندوق تعاون و رفاه شعبه استان تهران

به استناد ماده 37 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه پنجم دوره چهارم شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران مورخ 1393/06/24، سه نفر از اعضای شورا به عنوان هیئت اجرایی صندوق تعاون و رفاه شعبه استان تهران انتخاب و متعاقبا با رای گیری از سوی نفرات منتخب ، مراتب معرفی به شرح ذیل نهایی گردید:

جناب آقای مهندس اسماعیل عباسپور به عنوان رییس شعبه استانی و عضو هیئت اجرایی

جناب آقای دکتر سید ابراهیم حسینی به عنوان عضو هیئت اجرایی

جناب آقای مهندس علیرضا بزرگی به عنوان مسئول امور مالی صندوق و عضو هیئت اجرایی

همچنین به منظور توسعه و ارتقاء کمی و کیفی خدمات این صندوق در تاریخ 1394/07/01 از سوی رییس صندوق یک نفر به عنوان مدیر اجرایی به شرح ذیل انتصاب گردید.

جناب آقای مهندس شهرام اللهیارزاده به عنوان مدیر اجرایی صندوق رفاه و تعاون

4075
12 مرداد 1394 - 0:00